Privacyreglement

 

Inleiding

Dit privacyreglement dient voor TiGO Gezinsondersteuning als basis voor het omgaan met de privacy
en de gegevensverwerking van haar cliënten. De handelswijze van TiGO Gezinsondersteuning is in
overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. TiGO Gezinsondersteuning honoreert alle rechten van betrokkenen zoals
bepaald in de AVG. Alle medewerkers van TiGO Gezinsondersteuning is de verantwoordelijke die de
persoonsgegevens bewerkt, gebruikt en bewaard.

 

Doel

Het doel is om de persoonsgegevens te gebruiken voor de cliënt zelf om een profielschets te maken
en om het plan van aanpak t.b.v. de cliënt hierop af te stemmen. Om deze diensten te optimaliseren,
kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van TiGO Gezinsondersteuning te
verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.
TiGO Gezinsondersteuning zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden
alleen meteen rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

Welke gegevens

De persoonsgegevens die TiGO Gezinsondersteuning opvraagt zijn:

 1. Gegevens van cliënt (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, opleiding,
  leefomstandigheden t.b.v.
 2. gebruik tijdens een op maat gemaakte opdracht voor de cliënt en/of om het dossier
  compleet te
 3. maken en/of een cv op te stellen samen met de cliënt als dit tot de doelstellingen in de
  begeleiding
 4. behoort);
 5. Gegevens (naam, adres, woonplaats) van de school waar cliënt zijn opleiding volgt; dan
  wel de
 6. gegevens van de werkgever waar cliënt werkzaam is;
 7. Medische gegevens die van belang zijn zoals bijvoorbeeld een beperking of stoornis;
 8. Eventuele voorgeschiedenis aan eerdere hulpverlening;
 9. Bijzondere informatie rondom geboorte en/of opgroeien zoals achterstand in lezen of
  afwijkend
 10. gedrag.

 

Verwerking gegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats door TiGO Gezinsondersteuning.
De schriftelijk verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen in een database en bewaard in het
dossier van
cliënt. De uitgeprinte stukken uit de database worden bewaard in het papieren dossier van cliënt.
TiGO Gezinsondersteuning treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en
volledigheid van de opgenomen gegevens. Zij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van
technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of
aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

 

Vertrouwelijkheid

Uiteraard waarborgt TiGO Gezinsondersteuning de Wet op de Privacy en worden de
persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Tevens worden
deze gegevens alleen voor hetd oel gebruikt waarvoor cliënt informatie heeft afgestaan.
Beveiliging
TiGO Gezinsondersteuning gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze
vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een
geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt TiGO
Gezinsondersteuning voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
TiGO Gezinsondersteuning beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van
technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik,
onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken
aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de
data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact
opnemen met ons.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden door TiGO Gezinsondersteuning slechts verstrekt aan derden zover dit
overeenkomt met het doel van de persoonsregistratie, wettelijke vereisten of geschiedt na
schriftelijke toestemming van de cliënt of diens gevolmachtigde.
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van
persoonsgegevens, maakt TiGO Gezinsondersteuning afspraken over de eisen waar
gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. TiGO
Gezinsondersteuning legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

 

Recht op inzage

Cliënt heeft ten allen tijden recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking
hebbende gegevens. Cliënt dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij TiGO
Gezinsondersteuning. TiGO Gezinsondersteuning eist voldoende waarborgen voor de identiteit en
eventueel de machtiging van degene die verzoekt om inzage of afschrift.

 

Aanvulling, correctie of verwijdering

Op verzoek kunnen de opgenomen gegevens worden aangevuld met een door of namens cliënt
afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
Als gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend,
dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan kan cliënt een schriftelijk
verzoek indienen bij TiGO Gezinsondersteuning waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming van de gegevens. Verwijdering blijft achterwege indien een wettelijk
voorschrift bewaring vereist.
TiGO Gezinsondersteuning zorgt ervoor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo
spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een
verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt de gegevens zijn verwijderd.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens
door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen
u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt cliënt te
identificeren, dan noodzakelijk is voor de werking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld
of vervolgens worden verwerkt. De bewaartermijn eindigt 5 jaar na het laatste contact door TiGO
Gezinsondersteuning met cliënt, tenzij wettelijk anders wordt bepaald. Uw gegevens worden niet
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website www.tigogezinsondersteuning.nl worden gepubliceerd.

 

Klachten

Als cliënt meent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd en/of als cliënt andere
redenen tot klagen heeft, kan hij zich wenden tot TiGO Gezinsondersteuning. Klachten kunnen
worden ingediend tot 1 jaar nadat de ondersteuning is beëindigd door TiGO Gezinsondersteuning.
Mochten partijen er onderling niet uitkomen, dan kan cliënt de klacht voorleggen aan
Klachtenportaal ZORG, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen, telefoonnummer 0228-322205,
mailadres info@klachtenportaalzorg.nl

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg
Beoordeel ons op
download