TiGO Gezinsondersteuning is een Thuiszorgorganisatie met een systemische benadering.
Dit betekend dat er naast de zorg voor het kind ook aandacht is voor de praktische en psychosociale zorg voor ouders en Brussen.
TiGO Gezinsondersteuning werkt samen met het gezin naar verbetering.
Onze werkwijze is open, persoonlijk en dicht bij huis.

Het gezin centraal

Bij TiGO kijken we naar het hele gezin, omdat we geloven in samenhang. Is één gezinslid uit balans dan is dat voelbaar voor het hele gezin. Ook gaat iedereen op zijn eigen manier met problemen om. Daarom is het voor ons belangrijk om niet alleen te kijken naar de wensen van ieder gezinslid apart, maar ook naar het gezin als geheel.

Samenwerking

Samenwerken kan je niet alleen. Wij werken samen met de gezinnen aan verandering op basis van gelijkwaardigheid. De regie ligt waar het hoort: bij het gezin. Samen kijken we welke doelen je gezin heeft en wat nodig is om deze doelen te bereiken. Pas als we het eens zijn, gaan we aan de slag. En als je doelen bereikt zijn, stappen wij weer uit.

Deskundigheid

Bij TiGO hechten we groot belang aan de deskundigheid van onze hulpverleners. Zij worden daarom met zorg geselecteerd, niet alleen qua kennis maar ook qua ervaring. Bovendien blijven onze hulpverleners zich ontwikkelen binnen hun vakgebied met behulp van cursussen en opleidingen. Zo blijft onze kennis altijd up-to-date.

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg staat bij ons voorop. De methodes die bij TiGO worden gebruik zijn wetenschappelijk bewezen effectief. Verder meten wij het effect van onze zorg en vragen wij om de mening van onze cliënten over verschillende onderdelen van de hulpverlening. Zodat wij weten wat we kunnen verbeteren.

Hoe je je kunt aanmelden

Na een kennismakingsgesprek zullen we samen met het gezin kijken naar de vragen die jullie hebben. Wanneer we het eens zijn over wat het probleem is en wat de passende weg is om tot verandering te komen, stellen we samen met jullie doelen op en gaan we aan de slag. Wanneer jullie doelen zijn bereikt, zit ons werk erop.

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

 

IAG vindt plaats in de eigen leefomgeving van een gezin met als doel uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen en te zorgen dat kinderen zich weer veilig kunnen ontwikkelen. Deze vorm van ambulante behandeling wordt ingezet voor gezinnen met kinderen tot 18 of 23 jaar, waar (ernstige) problemen bestaan op meerdere levensgebieden tegelijk, waardoor gezond en veilig opgroeien bedreigd wordt. In de behandeling wordt veel aandacht besteedt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met alle gezinsleden. Vanuit een open, positieve en niet-veroordelende houding sluit de IAG-hulpverlener aan bij de wensen, ervaringen en belevingen van alle gezinsleden. Op meerdere momenten in de week werkt de hulpverlener intensief samen met alle gezinsleden, geeft voorlichting en oefent (nieuw) gedrag  om communicatiepatronen en relaties in het gezin te verbeteren. Het sociale netwerk en belangrijke personen uit de omgeving van het gezin worden actief in de behandeling betrokken. De behandeling is erop gericht om de gedragspatronen en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de opvoedvaardigheden van de ouders te verbeteren.

 

Gezinsondersteuning

 

Ieder kind en ieder gezin is anders. Het opvoeden van kinderen is een mooie
maar niet altijd even makkelijke taak. Zeker als blijkt dat uw kind een
ontwikkelingsprobleem heeft, krijgt u te maken met vragen over
bijvoorbeeld het gedrag, de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind

Praktische gezinsondersteuning

Bij praktische gezinsondersteuning gaat het vooral om het tijdelijk overnemen van de intensieve zorg en/of ondersteuning, zodat u even op adem kunt komen en tijd voor uzelf of andere kinderen in het gezin heeft.

Ontwikkelingsgerichte pedagogische ondersteuning
Bij ontwikkelingsgerichte pedagogische ondersteuning is er meestal sprake
van een specifiek probleem bij de ontwikkeling van uw kind, in de context
van zijn omgeving. Deze vorm van ondersteuning richt zich op zelfregie
over het dagelijkse leven en participatie in de maatschappij. Hierbij kan
gedacht worden aan het begeleiden bij en verbeteren van de zelfredzaamheid, de communicatie, activiteiten of sociale contacten. Of het omgaan met een beperking om (ergere) psychosociale problematiek te voorkomen.

Verpleging

Verpleging bij TiGO omvat verpleegkundige zorg. Het gaat daarbij in de  vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. Het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van uw kind , ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen van het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door ouders zelf.

Verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van (zelf)zorg van uw kind met een aandoening of beperking. Persoonlijke verzorging is gericht op de ondersteuning van de zelfredzaamheid van uw kind. Dit kan ook inhouden dat uw kind wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

Logeren

Hebben jullie behoefte aan een paar dagen zonder alle zorgtaken? Of hebben de andere gezinsleden aandacht nodig? TiGO biedt zowel voor kinderen als voor mensen met een beperking en niet-aangeboren hersenletsel de  mogelijkheid om tijdelijk ergens te logeren. Wij zoeken een logeergezin waar je kind zich thuis voelt, en waar de zorg en begeleiding is die het nodig heeft. Vraag naar de mogelijkheden.

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg
Beoordeel ons op
download