TiGO Gezinsondersteuning

 

TiGO is een zorginstelling, die ondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen met een hoge draaglast en/of een beperkte draagkracht.

 

Gezinnen met zorgintensieve kinderen

TiGO biedt  zorg en ondersteuning aan gezinnen waarin een of meerdere kinderen opgroeien die door een handicap, stoornis of ziekte veel en langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze kinderen hebben te maken met verschillende ziekten, beperkingen en stoornissen of een combinatie daarvan. Zorgintensief betekend niet dat de  beperking van het kind centraal staat maar de betekenis die dit heeft voor de ouders en brussen.

Wij bieden ook zorg en ondersteuning aan gezinnen met een ouder die door een handicap, stoornis of ziekte veel en langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft. Beide gezinnen zijn overbelast door de  vele en langdurig zorg en ondersteuning die het gezinslid nodig heeft.

 Gezinnen met een  complexe opvoedsituatie

TiGO biedt ondersteuning aan gezinnen met  minimaal één ouder of kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen’. Er is in deze gezinnen vaker hulp ingezet, maar zonder langdurig resultaat. Deze gezinnen zijn overbelast door de vele problemen waarmee ze te maken hebben.  Het lukt de gezinsleden niet te veranderen ondanks alle hulp die ze al hebben gehad. Ze zijn onmachtig en vaak teleurgesteld door de vele hulp die weinig heeft opgeleverd. TiGO biedt deze gezinnen passende,  integrale en effectieve ondersteuning.

 

*Definitie zorgintensief

Zorgintensief is een verzamelterm waarbij níet de zorg of complexe opvoeding situatie centraal staat maar de betekenis die dit heeft voor het hele gezinssysteem, ouders en kinderen (brussen).

 ‘Wraparound care model’

 

TiGO Gezinsondersteuning werkt met  het ‘Wraparound care model.

‘Raparound care’ is mede gebaseerd op de kenmerken van effectieve interventies van de databank van de universiteit van Colora doen wordt in de VS breed toegepast. Oorspronkelijk is het ontworpen als vorm van casemanagement om de hulp aan gezinnen met complexe problemen beter te organiseren. Inmiddels is het uitgegroeid tot een visie voor de ondersteuning van gezinnen met intensieve zorg of complexe opvoedproblemen.

Een steeds terugkerend fenomeen in gezinnen met meervoudige problematiek is dat zij vaak het gevoel hebben de greep op hun leven kwijt te zijn. Het Wraparound care-model beoogt de regie weer terug te leggen bij het gezin. Het model werkt met één centrale ‘professional friend’ de Coordinerend gezinsondersteuner, die samen met het gezin een samenhangend toekomstgericht plan maakt en gezinsleden helpt om daar regie over te voeren. Het gezin staat centraal en de uitvoerende professionals krijgen meer regelruimte en verantwoordelijkheid. Hierdoor kunnen zij de noodzakelijke afstemming en integraliteit van dienstverlening realiseren.

Vraag gestuurd

Wraparound care werkt vraag gestuurd, thuisnabij, systeemgericht, doelgericht, planmatig en integraal en helpt het cliëntsysteem verantwoordelijk te worden voor het veranderingsproces. Het is geen gestandaardiseerde methodiek of interventie, maar een model waarin een aantal inhoudelijke uitgangspunten vertaald worden in een werkwijze die vervolgens flexibel en op maat kan worden ingevuld.

Een kern van het wraparound care-model is dat de inzet van andere instellingen en professionals die nodig zijn om de gewenste veranderingen te kunnen realiseren, vanuit één geïntegreerde aanpak door het gezin en de gezinsondersteuner(s) wordt georganiseerd. Daarom wordt wraparound care ook wel bloemaanpak genoemd.

Het gezin en de gezinsondersteuner vormen het hart van de bloem. De mensen, professionals en instanties daaromheen, die het gezin helpen om hun doelen te verwezenlijken, zijn de blaadjes van de bloem.

De gezinsondersteuner is de generalist die dicht bij de belevingswereld van het gezin staat en daarom ook wel ‘expert van het gewone leven’ wordt genoemd. De inbreng van verschillende betrokkenen wordt door middel van één integraal gezinsplan op elkaar afgestemd. Dit plan bevat concrete doelen van het gezin en wordt uitgevoerd in de eigen leefsituatie. Op deze manier wordt de benodigde steun geïmporteerd in het gezinsleven in plaats van dat problemen worden geëxporteerd naar specialistische hulp daarbuiten.

1Gezin1Plan

 

TiGO werkt  met 1Gezin1plan zodra er meerdere partijen actief bij het gezin betrokken zijn/gaan worden. Afhankelijk van de situatie en de betrokken partijen wordt de samenwerking volgens 1G1P flexibel ingezet. Grote overleggen zijn bijvoorbeeld niet altijd nodig of handig. Wel blijft altijd overeind dat er samen met het gezin wordt gewerkt aan de realisatie van hun doelen. De zorgcoördinator bewaakt dit proces en gebruikt daarbij altijd het format voor het gezinsplan. Zo is voor alle betrokken partijen steeds duidelijk wat de afspraken zijn en hoe de voortgang is.

 

Gezinsplan

Een  onderdeel van het kwaliteitssysteem is het opstellen en bespreken van een Gezinsplan

Het gezinsplan is een hulpmiddel in de gezinsondersteuning. Het ingezet in gezinnen, waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Het uitgangspunt van een gezinsplan is dat alle hulpverleners en dienstverleners sámen met de gezinsleden en het sociaal netwerk, werken aan één plan. Een gezamenlijk gezinsplan zorgt voor samenhang, structuur en het stuur het benodigde veranderingsproces in het gezin. Een gezinsplan is integraal. Dat betekent dat het gezinsplan alle verschillende domeinen omvat, waar een gezin problemen mee ervaart. het doel van een gezinsplan is het bevorderen van de zelfsturing van gezinsleden (Bolt & Van der Zijden, 2014).

 

TiGO Gezinsondersteuning inventariseer samen met de ouders welke problemen zij ervaren en welke instanties al bij hun gezin betrokken zijn. TiGO loopt daarbij alle leefgebieden kort langs: gezondheid (zowel fysiek als psychisch), opvoeding, relatie, huisvesting, financiën, school, werk en vrije tijd.

 

Ondersteuningsplan

Na dat de hulpvraag duidelijk is geformuleerd ,stellen we  een ondersteuningsplan op,  waarbij wij indien noodzakelijk gebruik maken van een orthopedagoog.

In het ondersteuningsplan wordt in samenspraak met individuele gezinsleden de zorg- en ondersteuningsdoelen vastgesteld en worden de afspraken vastgelegd over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Deze afspraken gaan uit van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele gezinsleden.

In het individueel ondersteuningsplan (IOP) staat precies welke ondersteuning een cliënt nodig heeft, wanneer, hoe en van wie:

de wensen en behoeften van het gezinslid;

  • de doelen die de het gezinslid wil bereiken;
  • de activiteiten het gezinslid daarvoor gaat ondernemen;
  • de benodigde zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is.
  • welke hulpverleners deze zorg en ondersteuning gaan geven.

Wij houden rekening met beperkingen van onze cliënten en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico’s. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk versterken van de eigen regie van het gezin en individuele leden en van hun ervaren kwaliteit van bestaan. Het Gezinsplan zorg en ondersteuningsplan wordt periodiek multidisciplinair geëvalueerd. Dit om zowel  overzorg als onderzorg te voorkomen.

 

 

Missie

 

TiGO Gezinsondersteuning sluit aan bij de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van zorgintensieve gezinnen. De praktische professionele zorg, begeleidende en ondersteunende diensten zijn gericht en aanvullend op wat het gezin zelf kan. Ouders zijn hierbij de spin in het web, zij regisseren (indien mogelijk) zelf de zorg in het gezin. TiGO is hierin coachend en ondersteunend.

 

Visie

 

Een samenleving waarin ouders zelf de zorg voor hun kind(eren) aankunnen en de kinderen thuis in huiselijke omgeving opgroeien. Vroegtijdige praktische ondersteuningen van zorgintensieve gezinnen voorkomt grotere zorgintensiteit en maatschappelijke onbalans, in de toekomst.  De hulp wordt zo vroeg mogelijk geboden, is vraaggericht, met respect voor eigen regie en behoeften van de ouders en hun kinderen.

 

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

image001
HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg