Wie is TiGO?

 

TiGO is een thuiszorginstelling met een systemische benadering, die ondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen met een hoge draaglast en/of een beperkte draagkracht. Naast de zorg voor het kind is er ook expliciet aandacht  voor de praktische en psychosociale zorg die nodig is om het netwerk rond het kind in balans te houden, Het dichter bij de client brengen van hulp is een belangrijk uitgangspunt. 

MISSIE EN STRATEGIE

 

 Missie en Visie

TiGO Gezinsondersteuning sluit aan bij de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van kwetsbare gezinnen. De praktische professionele zorg, begeleidende en ondersteunende diensten zijn gericht en aanvullend op wat het gezin zelf kan. Ouders zijn hierbij de spin in het web, zij regisseren (indien mogelijk) zelf de zorg in het gezin. TiGO is hierin coachend en ondersteunend.

Ons streven

Gezinnen waarin de draaglast en de draaglast van het gezin in balans is, waarin ouders grip hebben op het leven en de zorg(en) redelijkerwijs aan kunnen. Met als doel dat hun  kinderen in een veilige  omgeving kunnen opgroeien.

Vroegtijdige praktische ondersteuningen van kwetsbare gezinnen voorkomt grotere zorgintensiteit en maatschappelijke onbalans. De hulp wordt zo vroeg mogelijk geboden, is vraaggericht, met respect voor eigen regie en behoeften van de ouders en hun kinderen.

 Wat doen we om dit te bereiken?

Tigo Gezinsondersteuning  gelooft in de kracht van mensen. Met respect voor de eigenheid van mensen werkt Tigo Gezinsondersteuning  toe naar verbetering, herstel dan wel behoudt van de balans tussen draagkracht en draaglast in de gezinnen van haar cliënten. Onze werkwijze is open en persoonlijk. Wij zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar.

 Onze werkwijze

TiGO Gezinsondersteuning werkt met  het ‘Wraparound care model.

W‘Raparound care’ is mede gebaseerd op de kenmerken van effectieve interventies van de databank van de universiteit van Colora doen wordt in de VS breed toegepast. Oorspronkelijk is het ontworpen als vorm van casemanagement om de hulp aan gezinnen met complexe problemen beter te organiseren. Inmiddels is het uitgegroeid tot een visie voor de ondersteuning van kwetsbare gezinnen met intensieve zorg of complexe opvoedproblemen.

Een steeds terugkerend fenomeen in gezinnen met meervoudige problematiek is dat zij vaak het gevoel hebben de greep op hun leven kwijt te zijn. Het Wraparound care-model beoogt de regie weer terug te leggen bij het gezin. Het model werkt met één centrale ‘professional friend’ de Coördinerend gezinsondersteuner, die samen met het gezin een samenhangend toekomstgericht plan maakt en gezinsleden helpt om daar regie over te voeren. Het gezin staat centraal en de uitvoerende professionals krijgen meer regelruimte en verantwoordelijkheid. Hierdoor kunnen zij de noodzakelijke afstemming en integraliteit van dienstverlening realiseren.

Vraag gestuurd

Wraparound care werkt vraag gestuurd, thuisnabij, systeemgericht, doelgericht, planmatig en integraal en helpt het cliëntsysteem verantwoordelijk te worden voor het veranderingsproces. Het is geen gestandaardiseerde methodiek of interventie, maar een model waarin een aantal inhoudelijke uitgangspunten vertaald worden in een werkwijze die vervolgens flexibel en op maat kan worden ingevuld.

Een kern van het wraparound care-model is dat de inzet van andere instellingen en professionals die nodig zijn om de gewenste veranderingen te kunnen realiseren, vanuit één geïntegreerde aanpak door het gezin en de gezinsondersteuner(s) wordt georganiseerd. Daarom wordt wraparound care ook wel bloemaanpak genoemd.

Branchevereniging Kleinschalige zorg

 

TiGO Gezinsondersteuning is lid van de Branchevereniging Kleinschalige zorg. Persoonlijke zorg en individuele aandacht is voor iedere zorgvrager beschikbaar. Ieder mens is anders en dat zien wij. Iedere zorgvrager heeft een vraag met individuele wensen en behoeften en daar wordt rekening mee gehouden. Kleinschalige zorgaanbieders kijken naar de individuele zorgvrager en stemmen de zorg/ondersteuning hierop af. Daarmee is iedere zorgverlening passend en op maat. Zorgverleners krijgen de ruimte om vanuit de bedoeling en hun vakmanschap de juiste keuzes te maken. BVKZ creëert de ruimte voor kleinschalige zorgaanbieders om op professionele wijze inhoud te geven aan innovatie en ondernemerschap.

Beoordeel ons op

 

 

 

2.6 Zorgbrede governancecode

 

Tigo Gezinsondersteuning BV heeft een WTZi-toelating en is daarmee een erkende zorginstelling. Een tweetal commissarissen vormen samen de Raad van Commissarissen welke toezicht houdt op het beleid binnen Tigo Gezinsondersteuning BV en werkt met de Raad van Bestuur op basis van de Zorgbrede governancecode.

 

2.7  Klachtenregeling

 

Tigo Gezinsondersteuning BV is in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) aangesloten bij Klachtenportaalzorg, die in dat kader ook als externe klachtenfunctionaris fungeert.

 Kwaliteitsmanagementsysteem

 Tigo Gezinsondersteuning BV is HKZ-gecertificeerd.

 

 

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg
Beoordeel ons op
download