Algemene voorwaarden TiGO Gezinsondersteuning

 

Tot stand gekomen op 27 april 2019

Algemene Voorwaarden TiGO Gezinsondersteuning BV, gevestigd aan de Gerard Doustraat 47,3781EJ, Voorthuizen.

 

Artikel 1 Werkingssfeer

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten
tussen TiGO Gezinsondersteuning en de cliënt of hun vertegenwoordigers, tenzij van deze algemene
voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TiGO
Gezinsondersteuning, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de cliënt wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand.

Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk en uitdrukkelijk met TiGO Gezinsondersteuning zijn overeengekomen.

Indien TiGO Gezinsondersteuning niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TiGO
Gezinsondersteuning in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Uitvoering overeenkomst

 

TiGO Gezinsondersteuning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis.
TiGO Gezinsondersteuning kan geen enkele garantie geven over het te verwachten resultaat en het
behalen van de doelen.

Cliënt doet er alles aan om zijn medewerking te verlenen en de instructies van TiGO
gezinsondersteuning op te volgen, gelet op wat binnen zijn vermogen ligt of redelijkerwijs mag
worden verondersteld.

Cliënt en TiGO Gezinsondersteuning evalueren het ondersteuningstraject regelmatig. Daarnaast
vindt tussen en/of de cliënt en TiGO Gezinsondersteuning /of diens vertegenwoordiger regelmatig
overleg plaats om de voortgang te bespreken. Tussentijdse wijzigingen worden schriftelijk
vastgelegd.

 

Afzegging van de ondersteuning die door TiGO Gezinsondersteuning geleverd word, gebeurd ten minste twee

weken van te voren.  Wordt de ondersteuning binnen twee weken afgezegd zullen deuren in rekening worden gebracht.

 

Het is mogelijk dat tijdens de looptijd van de ondersteuning, dag, tijdstip of locatie te wijzigen in
goed overleg met alle partijen.

Cliënt verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van de overeenkomst, aan TiGO Gezinsondersteuning.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 

TiGO gezinsondersteuning is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste
roekeloosheid of opzet van TiGo Gezinsondersteuning. Onder directe schade moet uitsluitend
worden verstaan

 1. materiële schade aan de eigendommen van cliënt;
 2. redelijke kosten, die wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de
  omvang van de directe) schade;
 3. redelijke kosten, die wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht
  maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten
  hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 4. redelijke kosten, die wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten
  rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de
cliënt.

TiGO Gezinsondersteuning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat is
uitgegaan TiGO Gezinsondersteuning van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TiGO Gezinsondersteuning kenbaar behoorde te zijn.

Indien TiGO Gezinsondersteuning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van TiGO Gezinsondersteuning beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan TiGO
Gezinsondersteuning uitkeert.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van TiGO Gezinsondersteuning.

Indien cliënt eventuele vorderingen en verweren gegrond op de stelling dat TiGO
Gezinsondersteuning op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, niet binnen 12 maanden na het
ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het
verstrijken van het jaar te vervallen. Eventuele schadeclaims kunnen tot maximaal één jaar kunnen
worden ingediend. Ten aanzien van deze claims geldt een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 4 Vrijwaring

 

De cliënt vrijwaart TiGO Gezinsondersteuning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de cliënt toerekenbaar is. Indien
TiGO Gezinsondersteuning uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
cliënt gehouden TiGO Gezinsondersteuning zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en
schade aan de zijde van TiGO Gezinsondersteuning en derden komen verder voor rekening en risico
van de cliënt.

 

Artikel 5 Privacy

 

De gegevens en informatie die cliënt aan TiGO Gezinsondersteuning verstrekt, zal TiGO
Gezinsondersteuning zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

TiGO Gezinsondersteuning handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van
kracht is.

TiGO Gezinsondersteuning zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten
bijhouden. Cliënt heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de
doorgegeven persoonsgegevens.

TiGO Gezinsondersteuning mag de persoonsgegevens van cliënt uitsluitend en alleen gebruiken in
het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is TiGO Gezinsondersteuning niet toegestaan om de persoonsgegevens van cliënt uit te lenen, te
verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. TiGO Gezinsondersteuning mag
de persoonsgegevens van cliënt uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke
doeleinden.

TiGO Gezinsondersteuning zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Cliënt is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar
persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 

Artikel 6 Klachtenregeling

 

Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen twee weken
na constatering. Mochten partijen er onderling niet uitkomen, dan kan cliënt de klacht voorleggen
aan Klachtenportaal ZORG, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen, telefoon 02228-322205, mailadres
info@klachtenportaalzorg.nl.

 

Artikel 7 Wijziging algemene voorwaarden

 

TiGO Gezinsondersteuning heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg
Beoordeel ons op
download