Borging van Kwaliteit

Goed bestuur

Om goede zorg te kunnen leveren beschikt TiGO Gezinsondersteuning over een goed bestuur en een intern toezicht vallend binnen de wettelijke kaders van de Rijksoverheid. Goed bestuur zorgt ervoor dat: TiGO Gezinsondersteuning zorgt voor goede en veilige zorg voor hun cliënten, duidelijk is wie voor welk onderdeel binnen  TiGO Gezinsondersteuning verantwoordelijk is en dat er sprake is van een goed financieel beheer. De bestuurder is verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van onze zorginstelling.

 

Commissarissen

TiGO Gezinsondersteuning heeft meerdere Commissarissen. Deze commissarissen houden toezicht en toetst ons beleid en onze besluiten en houdt rekening met het publieke belang van TiGO Gezinsondersteuning.

 

Zorgbreedte Gouvernante Code Zorg (ZGC)

TiGO Gezinsondersteuning heeft de meest vigerende ZGC aantoonbaar ingevoerd. Ons onafhankelijk toezichthoudend orgaan is volgens Zorg verzekeraars Nederland (VN) conform de ZGC 2010 meervoudig samengesteld en statutair verankerd. Het bestaan en de samenstelling ervan is opgenomen in ons kwaliteitssysteem. Kenbaarheid hiervan in het handelsregister is vanwege onze rechtspersoonlijkheid niet vereist.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De bedrijfsvoering van TiGO Gezinsondersteuning is in overeenstemming met de AVG. Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden. Het gaat om de  regelgeving op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens. Volgens de Europese Commissie “zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een individu, ongeacht of het gaat om zijn privé-, beroeps- of openbare leven. Het kan gaan om een naam, een huisadres, een foto, een e-mailadres, bankgegevens, berichten op sociale netwerksites, medische informatie of het IP-adres van een computer.”

 

De volgende regels moeten worden gevolgd:

  • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten
  • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden
  • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld
  • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel
  • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
  • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen

 

Kwaliteitssysteem

TiGO Gezinsondersteuning werkt met een kwaliteitsbeleid dat onderdeel uitmaakt van ons bedrijfsbeleid. TiGO Gezinsondersteuning  levert verantwoorde zorg dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de zorgverlening. Met het kwaliteitssysteem wordt de kwaliteit van zorg bewaakt, beheerst en verbetert. TiGO Gezinsondersteuning spant zich optimaal in om te voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten als het gaat om de kwaliteit van de zorg. Door extra zorg te besteden aan de wensen van onze cliënten streven wij er naar om de verwachtingen van onze cliënten zelfs te overtreffen. Door het kwaliteitsbeleid staan onze cliënten centraal, voldoen de managementprocessen, procedures en protocollen binnen onze onderneming aan wet- en regelgeving, zijn de resultaten meetbaar en zijn wij in staat om verbetertrajecten in gang te zetten en te begeleiden. Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen van het kwaliteitssysteem.

HKZ

TiGO heeft juli 2022 haar HKZ certificaat behaald.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De HKZ normen zijn Nederlandse normen voor de certificering van kwaliteitsmanagementsystemen in de zorgsector. De HKZ normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van zorgprocessen als op de organisatorische kwaliteit. Het resultaat van een HKZ kwaliteitssysteem is een organisatie die wil, kan en gaat verbeteren

1Gezin1Plan

TiGO werkt  met 1Gezin1plan zodra er meerdere partijen actief bij het gezin betrokken zijn/gaan worden. Afhankelijk van de situatie en de betrokken partijen wordt de samenwerking volgens 1G1P flexibel ingezet. Grote overleggen zijn bijvoorbeeld niet altijd nodig of handig. Wel blijft altijd overeind dat er samen met het gezin wordt gewerkt aan de realisatie van hun doelen. De zorgcoördinator bewaakt dit proces en gebruikt daarbij altijd het format voor het gezinsplan. Zo is voor alle betrokken partijen steeds duidelijk wat de afspraken zijn en hoe de voortgang is.

 

Een  onderdeel van het kwaliteitssysteem is het opstellen en bespreken van een Gezinsplan

Het gezinsplan is een hulpmiddel in de gezinsondersteuning. Het ingezet in gezinnen, waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Het uitgangspunt van een gezinsplan is dat alle hulpverleners en dienstverleners sámen met de gezinsleden en het sociaal netwerk, werken aan één plan. Een gezamenlijk gezinsplan zorgt voor samenhang, structuur en het stuur het benodigde veranderingsproces in het gezin. Een gezinsplan is integraal. Dat betekent dat het gezinsplan alle verschillende domeinen omvat, waar een gezin problemen mee ervaart. het doel van een gezinsplan is het bevorderen van de zelfsturing van gezinsleden (Bolt & Van der Zijden, 2014).

 

• TiGO Gezinsondersteuning inventariseer samen met de ouders  welke problemen zij ervaren en welke instanties al bij hun gezin betrokken zijn. TiGO loopt daarbij alle leefgebieden kort langs: gezondheid (zowel fysiek als psychisch), opvoeding, relatie, huisvesting, financiën, school, werk en vrije tijd.

 

• Als meerdere instanties betrokken (zouden moeten) zijn, bespreekt TiGO of dit naar wens verloopt: is de benodigde afstemming goed geregeld? Kunnen ouders dit zelf regelen of hebben zij daar ondersteuning bij nodig?

 

Als ondersteuning gewenst is, dan introduceert TiGO het gezinsplan als hulpmiddel hierbij.

• TiGO weegt af of je op dat moment door gaat met onderstaande punten of hiervoor een vervolgafspraak maakt.

 

•TiGO vraag aan ouders welke knelpunten voor hen als eerste aangepakt zouden moeten worden: wat zijn de belangrijkste doelen die ze als eerste willen bereiken? Als zij hier niet goed uitkomen kan je helpen met de vraag: “stel je wordt morgen wakker en er is ’s nachts een wonder gebeurd. Al je problemen zijn opgelost! Waaraan zou je dat heel concreet merken?

Wat is er zichtbaar en tastbaar veranderd?

 

• TiGO noteert de doelen in het gezinsplan. Als er veel doelen zijn, maakt TiGO  samen met ouders een prioritering: welke doelen pakken we nu als eerste aan en welke volgen later.

 

• TiGO Inventariseert samen met de ouders wie er nodig zijn om deze doelen te realiseren. Hierbij word meegenomen de eigen inzet van ouders en jongeren en mogelijke hulp uit het eigen netwerk. Noteer de namen en emailadressen in het gezinsplan.

 

• TiGO weegt samen met ouders af of het (op dat moment) zinvol is om een ronde tafelgesprek te organiseren om het gezinsplan verder in te vullen. Andere manieren zijn ook denkbaar. Ouders kunnen het plan bijvoorbeeld in bilaterale gesprekken met de betrokkenen verder invullen en daarna rondmailen.

 

• TiGO bespreekt met ouders of en zo ja, welke hulp zij nodig hebben op het gebied van zorgcoördinatie en wie dat het beste zou kunnen doen. Als TiGO niet de aangewezen persoon is, spreek dan met ouders af wie van jullie de beoogde zorgcoördinator benadert.

 

 

Ondersteuningsplan

 

Een ander onderdeel van het kwaliteitssysteem is het opstellen en bespreken van een ondersteuningsplan waarbij wij indien noodzakelijk gebruik maken van een orthopedagoog.

 

In het ondersteuningsplan wordt in samenspraak met individuele gezinsleden de zorg- en ondersteuningsdoelen vastgesteld en worden de afspraken vastgelegd over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Deze afspraken gaan uit van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele gezinsleden.

 

In het individueel ondersteuningsplan (IOP) staat precies welke ondersteuning een cliënt nodig heeft, wanneer, hoe en van wie:

 

·         de wensen en behoeften van het gezinslid;

·         de doelen die de het gezinslid wil bereiken;

·         de activiteiten het gezinslid daarvoor gaat ondernemen;

·         de benodigde zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is.

·         welke hulpverleners deze zorg en ondersteuning gaan geven.

 

Wij houden rekening met beperkingen van onze cliënten en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico’s. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk versterken van de eigen regie van het gezin en individuele leden en van hun ervaren kwaliteit van bestaan. Het zorgplan wordt periodiek multidisciplinair geëvalueerd.

 

Om zowel overzorg als onderzorg te voorkomen wordt gebruik te maken van een Zorgcyclus ondersteuningsplan – uitvoering-Evaluatie.

 

 

Cliëntdossier

TiGO Gezinsondersteuning voert geborgd beleid voor het rapporteren in het Gezinsdossier door het gebruik van een digitaal cliëntadministratiesysteem. Iedere cliënt van TiGO Gezinsondersteuning bij aanvang van de Gezinsondersteuning /zorgverlening zijn of haar inloggegevens. Met dit account kunnen onze cliënten 24/7 vanuit huis al zijn of haar dagrapportage lezen en de door de gezinsondersteuner gedeclareerde zorguren. Tevens houden wij een digitaal cliëntdossier bij. Met toestemming van de cliënt verstrekt TiGO Gezinsondersteuning ook online inzage in alle dagrapportage en gedeclareerde zorguren aan bijvoorbeeld ouders en verzorgers of andere hulpverleners. Wij zien graag dat onze cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de zorgverlening. Het verstrekken van deze informatie op een laagdrempelige manier moet hieraan bijdragen. Na opzegging of beëindiging van de zorg wordt het account onmiddellijk opgeheven.

 

Cliënt ervaringsenquête

TiGO Gezinsondersteuning maakt gebruik van een Gezinsleden-ervaringsvragenlijst dat ervoor is bedoeld om ons inzicht te geven in de ervaring en de beleving die onze cliënten hebben met de door ons geleverde zorg. Dat inzicht stelt ons in staat onze prestaties af te stemmen op de (impliciet in de vragenlijst aangegeven) behoeften van onze cliënten. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan TiGO Gezinsondersteuning verbetertrajecten starten waardoor de zorgverlening nog beter aansluit op de behoeften van onze gezinnen. De Gezinslede-ervaringsvragenlijst is dus vooral een “ontwikkelingsinstrument”

 

Klachten- en geschillenregeling

TiGO Gezinsondersteuning heeft een externe klachtenregeling. De externe klachtenregeling wordt verzorgd Klachtenportaal Zorg. Als een cliënt niet helemaal tevreden is over de door ons geleverde zorg kan de cliënt de klacht bij ons indienen of er voor kiezen om de klacht in te dienen bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg kan tijdens beide klachtenprocedures ondersteuning bieden aan onze cliënten bij het zoeken naar een oplossing van de klacht. Als de klacht door ons niet naar tevredenheid wordt opgelost kan het gezin. Ouders en kinderen een klacht per e-mail indienen bij Klachtenportaal Zorg of het klachtenformulier invullen op de website klachtenportaalzorg.nl. De klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris probeert de klacht op te lossen. Bij ontevredenheid over de oplossing en de behandeling van de klacht, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschilleninstantie. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beiden partijen zich aan moeten houden.

 

Veilig Incident Melden

TiGO Gezinsondersteuning werkt volgens het protocol van Veilig Incident Melden (VIM). Incidenten en bijna-incidenten worden gemeld, geanalyseerd en er worden verbetermaatregelen getroffen. Met VIM identificeren wij wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd, en willen wij achterhalen waarom het is gebeurd en hoe het komt dat het opgetreden incident niet kon worden voorkomen.

 

Alert op Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Bij TiGO Gezinsondersteuning zijn we alert op kindermishandeling en huiselijk Geweld.  Elke Gezinsondersteuner word gwezen op de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt de gezinsondersteuners bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

De Bestuurder van bewaakt de interne procedure van TiGO Gezinsondersteuning  met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. TiGO Gezinsondersteuning  werkt met een ‘handelingsprotocol’.

 

Kwaliteitsjaarverslag

Ieder jaar stelt TiGO Gezinsondersteuning  een kwaliteitsjaarverslag op. Dit is een weergave van het kwaliteitsbeleid en laat zien op welke manier wij de kwaliteit van de zorgverlening organiseren, borgen en continue verbeteren.

 

 

 

 

Hoe werken wij

Als  de voordelen van gezinsondersteuning  jullie aanspreken en je hebt  interesse in een vrijblijvend gesprek, dan komen wij graag bij u op bezoek.

Wij inventariseren dan uw  ondersteuningsvraag , en uw specifieke eisen en wensen  met betrekking tot de  gezinsondersteuner.

Vervolgens maken wij vrijblijvend een kostenberekening en gaan met uw goedkeuring op zoek naar een geschikte gezinsondersteuner bij u in de buurt.

Dit hele proces bieden wij u vrijblijvend aan.

Op het moment dat u een definitieve keuze heeft gemaakt gaan wij de ondersteuning formaliseren.

Vraag hier meer informatie aan.

Ik wil een vrijblijvende afspraak.

text-only-logo

E: info@tigogezinsondersteuning.nl
T: (020) 22 02 520


Openingstijden:

Werktijden 24/7

HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg
Beoordeel ons op
download